Hakaret Etmenin Cezası Nedir ?

Hakaret etmenin cezası, Türk Ceza Kanunu’na göre değişebilir.

Hakaret Etmenin Cezası Nedir ?

Hakaret suçu, bir kişiye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle işlenir.

Hakaret suçunun temel şekli, mağdurun şikayetine bağlıdır. Şikayet hakkı, hakaret edilen kişinin hakareti öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde kullanılmalıdır. Şikayet hakkı kullanılırsa, hakaret eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılabilir.

Hakaret suçunun cezası, hakaretin kime, nasıl ve nerede yapıldığına göre de artabilir. Örneğin, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek, şikayete tabi olmadan resen soruşturulur ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası gerektirir. Cumhurbaşkanına hakaret etmek ise, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hakaretin alenen, yani başkalarının duyabileceği şekilde yapılması halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Hakaret suçu, uzlaştırma kapsamında olan bir suçtur. Bu demek oluyor ki, hakaret eden kişi ile hakaret edilen kişi arasında bir anlaşma sağlanabilir. Uzlaşma sağlanması halinde, hakaret suçundan dava açılmaz veya açılmış dava düşer. Uzlaşma, hakaret edilen kişinin rızası ile yapılır ve hakaret eden kişinin mağdura özür dilemesi, tazminat ödemesi, bağış yapması gibi yükümlülükler içerebilir.

Hakaret etmenin cezası, hakaretin niteliğine, mağdurun kimliğine, eylemin şekline ve sonuçlarına göre değişkenlik gösterir. Hakaret etmenin, hem ceza hukuku hem de medeni hukuk bakımından sonuçları olabilir. Hakaret etmenin, insanların onur, şeref ve saygınlığına zarar verdiği unutulmamalıdır. Hakaret etmek, insanlar arasında hoşgörü, saygı ve sevgiyi zedeler. Hakaret etmek, insanların birlikte yaşama kültürünü bozar. Hakaret etmek, insanların kişilik haklarını ihlal eder. Hakaret etmek, insanların huzur ve güvenini sarsar. Hakaret etmek, insanların mutluluğunu azaltır. Hakaret etmek, insanların arasını açar. Hakaret etmek, insanların birbirine güvenmesini engeller.

Hakaret etmek, insanların birbirine yardımcı olmasını zorlaştırır. Hakaret etmek, insanların birbirine saygı duymasını önler. Hakaret etmek, insanların birbirine sevgi göstermesini kısıtlar. Hakaret etmek, insanların birbirine değer vermesini azaltır. Hakaret etmek, insanların birbirine dost olmasını engeller. Hakaret etmek, insanların birbirine karşı sorumluluk hissetmesini zayıflatır. Hakaret etmek, insanların birbirine karşı dürüst olmasını zorlaştırır. Hakaret etmek, insanların birbirine karşı adaletli olmasını önler. Hakaret etmek, insanların birbirine karşı hoşgörülü olmasını azaltır.

Bu nedenlerle, hakaret etmenin cezası sadece hukuki değil, aynı zamanda ahlaki, sosyal ve psikolojik bir sorundur. Hakaret etmenin cezası, hakaret eden kişiye verilen bir yaptırım olmanın ötesinde, hakaret edilen kişiye verilen bir hakkın da ifadesidir. Hakaret etmenin cezası, hakaret eden kişinin yaptığı yanlışı anlamasını, hakaret edilen kişinin yaptığı haksızlığı unutmasını, hakaret eden ve edilen kişilerin arasındaki ilişkinin düzelmesini sağlamayı amaçlar. Hakaret etmenin cezası, insanların birbirine karşı saygılı, sevgili, hoşgörülü, adaletli, dürüst, sorumlu, yardımcı, değerli, dost, güvenilir, mutlu olmasını teşvik eder. Hakaret etmenin cezası, insanların birlikte yaşama kültürünü korur ve geliştirir.

sosyal-medya-hakaret

Sosyal medyada hakaret suçu ve cezası oluşması için suç unsurunun yerine getirilmiş olmasına bakılır. İnternetten hakaret suçu sosyal medya hesapları, whatsapp mesajları ve maillere bakılarak tespit edilebilir. Hakaret suçunun oluşması için kişinin onur, şeref ve haysiyeti zedelenmelidir. İnternette paylaşımı yapılan sözün, kişinin rencide olmasına sebep olması gerekir. Twitter, İnstagram ve Facebook sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların altındaki yorumların, kişinin onurunu zedelemesi de hakaret suçu kabul edilir.

Sosyal medyadan hakaret suçunun oluşması için; “hayvan”, “şerefsiz” gibi sözlerin kullanılması yeterlidir.

Sosyal medya hesaplarında bir kimsenin onurunu zedeleyecek yorum yapılması, paylaşım yapılması veya mesaj gönderilmesi hakaret suçu olarak kabul edilir. Bu suçun basit ve nitelikli hallerine göre ceza uygulanır. Basit şeklinde verilen ceza 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu cezanın adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir