reklam ver kayseri

Yeraltı Çarşısı’nda Kiralık 67 Dükkan

1979 yılında toplam 10.000 m2 kapalı alan üzerine kurulan çarşı içerisinde 193 değişik sektörde hizmet veren Yeraltı Çarşısı içerisindeki 67 adet dükkan kiraya verilecektir.

1979 yılında toplam 10.000

1979 yılında toplam 10.000 m2 kapalı alan üzerine kurulan çarşı içerisinde 193 değişik sektörde hizmet veren Yeraltı Çarşısı içerisindeki 67 adet dükkan kiraya verilecektir.

yeralti_carsisi

Mülkiyeti Belediyeye ait ekli listede sunulan Yeraltı Çarşısı içerisindeki 67 adet dükkan toplu halde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

İhale 15/08/2023 Salı günü saat 14.20’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

1-İhale 15/08/2023 Salı günü saat 14.20’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
a-2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) 
c-Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
d-Noter tasdikli imza sirküleri.
e-Şartname bedeli 1.000.00,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
f-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4- Son müracaat tarihi 15/08/2023 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

10 Yıllık Muhammen Bedel : 25.000.000,00-TL

 Geçici Teminat:  750.000,00-TL